Αγορά 1

Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.