Αγορά 10

Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.