Ανακοίνωση Δημόσιας Ακρόασης Η.Ε. 02/2019

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών, Ειδικό Παράρτημα 1: Πρόσβαση στο Κινητό Δίκτυο για Παροχείς Κινητού Ιδεατού Δικτύου (MVNO), Παράρτημα 3 – Τέλη Υπηρεσιών Κινητής Πρόσβασης, (Έκδοση 2019-1) της ΑΤΗΚ και τον καθορισμό ανώτατων χονδρικών τιμών πρόσβασης και προέλευσης κλήσεων στο κινητό δίκτυο της ΑΤΗΚ.