Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 06/2019

Πρωτεύουσες καρτέλες

Επί του Εγγράφου Κοινοποίησης  αναφορικά με τον ορισμό σχετικής αγοράς,  την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε σχέση με την αγορά χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα (Αγορά 1 Σύστασης 2014/710/EU).