Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 09/2018

αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την άρση Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 14).