Ανοικτός Διαγωνισμός

Ανοικτός Διαγωνισμός σημαίνει τον ανοικτό διαγωνισμό που αποβλέπει στην χορήγηση ενός Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης αναφορικά με τη χρήση αριθμών, και για τον οποίο δύναται να υποβάλλει αίτηση οποιοσδήποτε υποψήφιος