Σύστημα Εκτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

[English Version]

Το εργαλείο μετρήσεων cyNettest παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα διεξαγωγής μετρήσεων με σκοπό την εκτίμηση της ποιότητας των ευρυζωνικών συνδέσεων τους με τους εξής τρόπους:

 • Μέσω της ιστοσελίδας https://cynettest.ocecpr.org.cy/ για μετρήσεις που αφορούν σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις.
 • Μέσω της εφαρμογής για προσωπικούς υπολογιστές για μετρήσεις που αφορούν σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις.
 • Μέσω των εφαρμογών από τα Google & Apple Stores οι οποίες υποστηρίζουν κινητές και σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις για μετρήσεις μέσω ασύρματου δικτύου.

 

Εκτέλεση Μετρήσεων για υποβολή παραπόνων:

Το cyNettest αποτελεί το επίσημο εργαλείο μετρήσεων του ΓΕΡΗΕΤ ως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 1 του Περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 72/2017) ως αυτό έχει τροποποιηθεί και τα αποτελέσματα των μετρήσεων του χρήστη για σταθερά δίκτυα μπορούν χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση σχετικών παραπόνων σύμφωνα με τη διαδικασία που εκάστοτε ορίζεται από τον Επίτροπο (http://www.ocecpr.org.cy/el/content-menu/k-katanalotes/4-parapona).

Ως εκ τούτου η χρήση του εργαλείου cyNettest με σκοπό την υποβολή παραπόνου απαιτεί την χρήση της εφαρμογής για προσωπικούς υπολογιστές και σχετική εγγραφή του χρήστη με σκοπό:

 • Την επιβεβαίωση των στοιχείων του χρήστη (αριθμός συμβολαίου, ονομαστική ταχύτητα σύνδεσης) από τον παροχέα που του παρέχει την υπηρεσία.
 • Την επιβεβαίωση κατά την διάρκεια των μετρήσεων από τον παροχέα ότι αυτές διεξάγονται από την ευρυζωνική σύνδεση την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του.
 • Την αναγνώριση της διεπαφής μέσω της οποίας διεξάγεται η μέτρηση (ασύρματη WLAN, ενσύρματη LAN)

Με γνώμονα την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, συστήνεται κατά την διάρκεια της κάθε μέτρησης ο χρήστης :

 • Να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος να είναι συνδεδεμένος απευθείας στο δρομολογητή (modem/router) της ευρυζωνικής του σύνδεσης με καλώδιο (Ethernet) αφού η χρήση ασύρματου δικτύου (WLAN) για την διεξαγωγή μετρήσεων δεν προκρίνεται επειδή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα μετρήσεων.
 • Να εξασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση της ευρυζωνικής του σύνδεσης από άλλο λογισμικό, υπολογιστή ή άλλου είδους συσκευή (π.χ. από αποκωδικοποιητή συνδρομητικής τηλεόρασης, κάμερα ασφάλειας, συσκευές live streaming, κλπ.) κατά τη διάρκεια της μέτρησης .

 

[English Version]

The cyNettest measurement tool enables consumers to perform measurements in order to evaluate the performance of their broadband services, as follows:

 • Via the website https://cynettest.ocecpr.org.cy for measurements for fixed broadband services
 • Via the desktop app for measurements for fixed broadband services
 • Via the apps at Google & Apple Stores supporting mobile measurements and fixed broadband services via wireless network (WLAN)

Measurements for a submission of a complaint:

CyNettest is the official measurement tool of OCECPR as set out in Annex 1 of the Open Internet Access Decree (72/2017) as amended. The results of user measurements for fixed networks can be used for the assessment of relevant complaints in accordance with the procedure specified by the Commissioner. (http://www.ocecpr.org.cy/el/content-menu/k-katanalotes/4-parapona )

Therefore, the use of cyNettest tool for the purpose of filing a complaint requires the use of the desktop application and a relevant registration of the user, for the purpose of:

 • Confirmation of user details (contract number, nominal connection speed) by the relevant service provider.
 • Confirmation by the service provider that the measurements are performed via the broadband connection stated by the user during registration.
 • Identification of the interface via the measurement is performed (wireless WLAN, wired LAN)

Within the scope of measurement results reliability, during each measurement user is recommended to:

 • Use a personal computer directly connected via Ethernet cable to the router (modem / router) of its broadband connection, since the use of a wireless network (WLAN) is not recommended as may negatively affect the measurement results.
 • Ensure that during the measurement the broadband connection is not used by any other software, computer or other device (eg. TV Set-top box, security camera, live streaming devices, etc.).

 

You may download the application for your computer from here: 

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για προσωπικούς υπολογιστές εδώ:

Windows

cyNettest Setup 2.0.8.exe

macOS

cyNettest-2.0.8.dmg

Linux

cynettest_2.0.8 amd64.deb

 

You may download the mobile application from here:

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα εδώ:

Coming Soon !