ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η.Ε. 05/2020

Πρωτεύουσες καρτέλες

σχετικά με την Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου ως  Διαχειριστή για την εκχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη «.cy» και την Εισήγησή του για επαναδιορισμό, για την περίοδο από 11/08/2020 έως 11/08/2023, σύμφωνα με το Άρθρο 8(6)(α) του περί Καθορισμού της Διαδικασίας Εκχώρησης και Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη «.cy» Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 340/2019.