ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η.Ε. 06/2020

Δημόσια Διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου ‘Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2020’

 

Σχετικά Έγγραφα: 
Νομοσχέδιο ‘Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2020’
Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004, Ν.112(Ι)/2004 
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας 2018/1972 με τα άρθρα του νομοσχεδίου