Δημόσια Διαβούλευση Τ.Υ 02/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

Προσχέδιο της απόφασης τροποποίησης της περί Καθορισμού του Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Απόφασης (Κ.Δ.Π. 569/2014), Απόφαση του 2016.