Νόµος

Νόµος σηµαίνει τον περί Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) και περιλαµβάνει κάθε νόµο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά