Παρουσίαση για τις Πρόνοιες του Κανονισμού 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Hμερίδα ενημέρωσης των παροχέων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και των συνδέσμων καταναλωτών, αναφορικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2015 που αφορά στις αλλαγές που ο Κανονισμός (EU) 2015/2120 επιφέρει:

i. στην τιμολόγηση της διεθνούς περιαγωγής εντός της ΕΕ, και

ii. στην προσέγγιση που πρέπει να έχουν οι παροχείς υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο έναντι της χρήσης που πραγματοποιούν οι συνδρομητές τους.