Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

επί του περιεχομένου του  προσχεδίου Εγγραφου Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό της Χονδρικής Αγοράς των Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών , την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό παροχέα με Σημαντική Ισχύ στην σχετική Αγορά καθώς και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων  σε  αυτή.

To περί της τροποποίησης του περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 851/2004), Διάταγμα του 2018

Η περί της τροποποίησης της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης (Κ.Δ.Π. 10/2015) , Απόφαση  του 2018

Το περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) , Διάταγμα του 2018

Το περί τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος, Κ.Δ.Π. 64/2017, Διάταγμα του 2018

για τo προσχέδιο του περί Δημοσίευσης των Προδιαγραφών του Εξοπλισμού Τερματικών οι οποίες πρόκειται να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με το δημόσιο δίκτυο, Διάταγμα του 2017

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του νομοσχεδίου περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σύσταση Αρχής, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Αρχής) με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Κατάσχεσης, όρων φύλαξης, Διατήρησης και Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού που κατάσχεται, Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 212/2009

Σελίδες