Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

1. Το περί Φορητότητας (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2016:


(α) ενοποιεί το περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003, Κ.Δ.Π. 565/2003, όπως έχει τροποποιηθεί,  και την περί της εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών Απόφαση του 2004, Κ.Δ.Π. 343/2004, και


(β) διαφοροποιεί τη διαδικασία φορητότητας με σκοπό την απλοποίηση της και την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της μεταφοράς αριθμού.

 


αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2015 (Έκδοση 2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 08 Ιανουαρίου 2016 (Έκδοση 2016-1).
 

Έγγραφο Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το  Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά  Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (ΑΓΟΡΑ 3α)

 

Σελίδες