Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

σχετικά με την τροποποίηση του Διατάγματος περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Κ.Δ.Π. 462/2010 η οποία αφορά στην αντικατάσταση του σχετικού Παραρτήματος του εν ισχύ Διατάγματος 2010.

αναφορικά με το προσχέδιο Διατάγματος του "Περί του τρόπου υπολογισμού του καθαρού κόστους της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και της ίδρυσης Ταμείου Αποζημιώσεως" Διατάγματος του 2014.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου να αντικαταστήσει το περί Καθορισμού των Λογιστικών Συστημάτων, Ρύθμισης του κόστους παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και της Ίδρυσης, Λειτουργίας και Διαχείρισης του Ταμείου Αποζημιώσεων Διάταγμα του 2005, Κ.Δ.Π. 434/2005.

αναφορικά με το προσχέδιο Διατάγματος ’Περί καθορισμού λογιστικών συστημάτων του Φορέα Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, και του τρόπου καταμερισμού του κόστους των προϊόντων του πεδίου της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας’, Διατάγματος του 2014.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου να τροποποιήσει το περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διάταγμα του 2005, Κ.Δ.Π. 433/2005.

αναφορικά με το προσχέδιο της Απόφασης περί Καθορισμού Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου του Περί πρόσβασης στα στοιχεία της ταχυδρομικής υποδομής ή του δικτύου ή των υπηρεσιών του παροχέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που παρέχονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης για παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Διάταγμα του 2015.

Σελίδες