Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί Καθορισμού των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων Καθεστώτος (Ταχυδροµικές Υπηρεσίες) Απόφασης του 2006 δια σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Κεκτημένο στο τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Σελίδες