Σχετικές Αγορές βάσει Σύστασης 11ης Φεβρουαρίου 2003

Σχετικές Αγορές βάσει Σύστασης 11ης Φεβρουαρίου 2003

Σχετικές Αγορές βάσει Σύστασης 11ης Φεβρουαρίου 2003

Με τη Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 και οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτής, αναφορικά με  τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων (ex ante) ειδική τομεακή  ρύθμιση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (Ε(2003) 497/L/561 της 11ης Ιουλίου 2003, ή άλλως 2003/311/ΕΚ) καθορίζονται οι σχετικές  αγορές, σύμφωνα και με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τις  οποίες οι ρυθμιστικές αρχές καλούνται να προβαίνουν σε ανάλυση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, ως εξής:

Αγορές

 • Αγορά 1: Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.
 • Αγορά 2:  Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.
 • Αγορά 3:  Δηµοσίως διαθέσιµες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.
 • Αγορά 4:  Δηµοσίως διαθέσιµες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.
 • Αγορά 5:  Δηµοσίως διαθέσιµες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.
 • Αγορά 6: Δηµοσίως διαθέσιµες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.
 • Αγορά 7:  Η ελάχιστη δέσµη µισθωµένων γραµµών
 • Αγορά 8:  Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.
 • Αγορά 9:  Απόληξη (τερµατισµός) κλήσεων σε µεµονωµένα δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση.
 • Αγορά 10:  Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.
 • Αγορά 11:  Χονδρική παροχή αποδεσµοποιηµένης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών.
 • Αγορά 12:  Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.
 • Αγορά 13:  Χονδρική παροχή τερµατικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών.
 • Αγορά 14:  Χονδρική παροχή ζευκτικών τµηµάτων µισθωµένων γραµµών.
 • Αγορά 15:  Πρόσβαση και προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στα δηµόσια δίκτυα κινητής
 • Αγορά 16:  Απόληξη φωνητικών κλήσεων (τερματισμός) σε µεµονωµένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.
 • Αγορά 17:  Η εθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δηµόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών.
 • Αγορά 18:  Υπηρεσίες µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και δίκτυα διανοµής ραδιοτηλεοπτικού περιεχοµένου σε τελικούς χρήστες.
Εγγραφή στο 1 - Σχετικές Αγορές βάσει Σύστασης 11ης Φεβρουαρίου 2003