Διατάγματα

Διατάγματα

Σχετικά Έγγραφα

Το περί Τροποποιήσεως του περί παραχώρησης δικαιωμάτων και επιβολής υποχρεώσεων στον Παροχέα Δικτύου και Υπηρεσιών ΕΨΤ, σχετικά με την Πρόσβαση σε δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, Διατάγματος του 2009, Διάταγμα του 2019 (615.5 Kb)

Το περί Τροποποιήσεως του περί παραχώρησης δικαιωμάτων και επιβολής υποχρεώσεων στον Παροχέα Δικτύου και Υπηρεσιών ΕΨΤ, σχετικά με την Πρόσβαση σε δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, Διατάγματος του 2009, Διάταγμα του 2019.

Το περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διάταγμα του 2018, Κ.Δ.Π. 247/2018 (288.2 Kb)

Το περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διάταγμα του 2018, Κ.Δ.Π. 247/2018, καταργεί και αντικαθιστά το περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2005, Κ.Δ.Π. 849/2004.

Το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών Πακέτων για Άτομα με χαμηλό εισόδημα ή Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες Διάταγμα του 2018 (222.6 Kb)

Αντικείμενο του Διατάγματος είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και προϋποθέσεων  σχετικά με την υποχρέωση παροχής εκ μέρους  του παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ειδικών τιμολογιακών πακέτων με διαφορετικούς από τους συνήθεις εμπορικούς όρους σε άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2017 (ΙΙ) Κ.Δ.Π.460/2017-ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ (1429.2 Kb)

ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2017 (ΙΙ) Κ.Δ.Π.460/2017

-ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

Το περί τροποποίησης του περί Καθορισμού της Διαδικασίας Κατάσχεσης, Όρων Φύλαξης, Διατήρησης και Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2009, Διάταγμα του 2017, Κ.Δ.Π. 461/2017. (247.1 Kb)

Το παρόν Διάταγμα τροποποιεί το περί  Καθορισμού της Διαδικασίας Κατάσχεσης, Όρων Φύλαξης, Διατήρησης και Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2009.

Το περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού Διάταγμα του 2017, ΚΔΠ 395/2017 (1094.4 Kb)

Το περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού Διάταγμα του 2017, ΚΔΠ 395/2017  περιγράφει τον Καθορισμό Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και την Μεθοδολογία Λογιστικού Διαχωρισμού, που πρέπει  να ακολουθείται από τους παροχείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Διάταγμα αναφορικά με την τροποποίηση του Ειδικού Παραρτήματος 2 - Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Έκδοση 2017 - 2) του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ (71.4 Kb)

το περί της Τροποποίησης του Ειδικού Παραρτήματος 2-Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ATHK 2017, Διάταγμα του 2017.

Το περί Καθορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2017, Κ.Δ.Π. 367/2017 (435 Kb)

Το περί Καθορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα καθορίζει το μηχανισμό υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την αποζημίωση του καθολικού παροχέα με κατάλληλο μηχανισμό χρηματοδότησης

Το Περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διάταγμα του 2017, Κ.Δ.Π. 72/2017 (141.8 Kb)

Το Περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με :

(1) την διασφάλιση της ίσης και χωρίς διακρίσεις διαχείρισης της παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και στην προστασία των σχετικών δικαιωμάτων των χρηστών,

(2) τον έλεγχο συμμόρφωσης των Παροχέων με τις πρόνοιες του Κανονισμού και του παρόντος Διατάγματος.

Το περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2017, Κ.Δ.Π. 64/2017 (634.7 Kb)

Το περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2017 ενοποιεί το περί Φορητότητας Αριθμών Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 565/2003 και την Απόφαση περί ενδιάμεσης λύσης για την εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας αριθμών, Κ.Δ.Π. 343/2004 και απλοποιεί τη διαδικασία φορητότητας.

Κ.Δ.Π.342/2016 (113.4 Kb)

Το Διάταγμα περί καθορισμού της Δομής και του Ελάχιστου Περιεχομένου των ΥΠΥ, ως Κ.Δ.Π.342/2016

Κ.Δ.Π.341/2016 (89.2 Kb)

Το Διάταγμα τροποποίησης του υφιστάμενου Διατάγματος περί Διαδικασίας Τροποποίησης των ΥΠΥ, ως Κ.Δ.Π.341/2016

Διάταγμα μη επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο κινητό δίκτυο της ATHK (2015-1), Α.Δ.Π. 450/2016 (127.9 Kb)

το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 21/07/2015 (2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο κινητό δίκτυο της ATHK, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 08/01/2016 (2016-1), το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22/07/2016, Α.Δ.Π. 450/2016.

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Υπάρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και την Επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη Σχετική Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5), ΑΔΠ 314/20 (778.2 Kb)

Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Υπάρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και για τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον Οργανισμό με Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη Σχετική Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5)

Το περί τροποίησης του περί παραχώρησης δικαιωμάτων και επιβολής υποχρεώσεων στον Παροχέα Δικτύου και Υπηρεσιών ΕΨΤ ... ΚΔΠ 338/2011 (169.5 Kb)

Το περί τροποίησης του περί παραχώρησης δικαιωμάτων και επιβολής υποχρεώσεων στον Παροχέα Δικτύου και Υπηρεσιών ΕΨΤ, σχετικά με την Πρόσβαση σε δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, Διάταγμα του 2009, ΚΔΠ 200/2009, Διάταγμα ΚΔΠ 338/2011

το περί Φύλαξης και Επεξεργασίας των Δεδομένων Κίνησης ∆ιάταγµα Δ.Ε3/2007 (54.5 Kb)

Tο σχετικό Διάταγμα προνοεί την υποχρέωση όλων των αδειοδοτημένων παροχέων υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όπως αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1(α), που αφορούν τους συνδρομητές τους ή/και χρήστες, για περίοδο 6 μηνών για σκοπούς όπως, μεταξύ άλλων, χρέωσης, πληρωμής διασυνδέσεων και επίλυσης διαφορών σχετικά με τη διασύνδεση ή χρέωση.

Tο περί Τροποποίησης της περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφασης 148 του 2005, Διάταγμα του 2007, 28/12/2007. ΔΕ15/07 (46.5 Kb)

Το παρόν Διάταγµα τροποποιεί της περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφασης 148 του 2005 έτσι ώστε να συνάδει με τη νέα Σύσταση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2007.

Το περί Τροποποίησης του Περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος 147 του 2005, Διάταγμα του 2007, 28/12/2007. ΔΕ14/07 (46 Kb)

Το παρόν Διάταγµα τροποποιεί το Περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος 147 του 2005 έτσι ώστε να συνάδει με τη νέα Σύσταση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2007.

Το περί Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών για την Παροχή Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 145/2007 (303 Kb)

Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής στον καθορισμό θεμάτων τα οποία πρέπει να περιληφθούν σε συμφωνίες παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν στη σύναψη συμφωνιών παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών.

To περί καθορισμού της Διαδικασίας Επιβολής Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διάταγμα του 2007, Κ.Δ.Π.112/2007 (165 Kb)

Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής στον καθορισμό των διαδικασιών τροποποίησης των Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών και καθορίζει τις διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την επιβολή τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών, τα οποία υποχρεούνται να δημοσιεύουν οι Υπόχρεοι Οργανισμοί κατόπιν Σχετικού Διατάγματος και/ή Απόφασης του Επιτρόπου.

Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι, του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π.849/2004), Διάταγμα Κ.Δ.Π.448/2006 (54.5 Kb)

Με το παρόν τροποποιητικό Διάταγμα αντικαταστάθηκε ο πίνακας του Παραρτήματος Ι με σκοπό τη μείωση του ποσοστού επί του συνόλου των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων βάσει του οποίου οι αδειοδοτημένοι οργανισμοί καλούνται να υπολογίσουν το οφειλόμενο ετήσιο διοικητικό τέλος.

Διάταγμα Επιτρόπου για την τροποποίηση του ΚΔΠ 147/2005, ΚΔΠ 245/2006, 05/06/2006 (119.5 Kb)

Τροποποίηση του άρθρου 22(1) του Κ.Δ.Π.147/2005, έτσι ώστε ο Επίτροπος διατηρεί την εξουσία να ορίζει, κατά την κρίση του, μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να είναι μικρότερο του ενός (1) μηνός, για τη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων στα πλαίσια της δραστηριότητας ανάλυσης αγορών, με αιτιολογημένη απόφαση του.

Το περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 851/2004 (658 Kb)

Στο περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 851/2004 περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που αφορούν την εκχώρηση/κράτηση αριθμοδοτικών πόρων, το έντυπο αίτησης για αριθμοδοτικούς πόρους και το έντυπο Απόφασης Επιτρόπου για εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων.

Το περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 850/2004 (434.5 Kb)

Στο περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 850/2004, το οποίο αντικατάστησε τους αντίστοιχους Κανονισμούς, περιλαμβάνονται οι όροι και προυποθέσεις πρωτογενούς εκχωρήσεως και χρήσης κατηγοριών αριθμών (κατηγορία αριθμών, ψηφιακή δομή, περιγραφή, Δικαιούχοι πρωτογενείς εκδοχείς, τέλη, προϋποθέσεις και όροι χρήσης και ειδικές προϋποθέσεις) ως και το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η περί του Οδηγού Δημοσίευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους Παροχείς Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφαση Επιτρόπου (Κ.Δ.Π. 626/2004) (220.3 Kb)

Απόφαση του Επιτρόπου που ανακοινώνει τον Οδηγό Δημοσίευσης των τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τις οποίες αυτοί, οφείλουν να δημοσιεύσουν πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό.

Η περί της Υιοθέτησης των Αποφάσεων της CEPT/ECC που αναφέρεται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό Απόφαση (Κ.Δ.Π. 595/2004) (99.5 Kb)

Ο Επίτροπος, σύμφωνα με το άρθρο 77 (1) και στα πλαίσια του άρθρου 20(γ) του Νόμου 112 (I)/2004, ανακοινώνει ότι υιοθετεί τις Αποφάσεις της CEPT/ECC που αναφέρονται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό.

Το περί Τροποποίησης του Περί Φορητότητας Αριθμών Διατάγματος (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2004 (Κ.Δ.Π. 206/2004) (165.9 Kb)

Το περί Τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διατάγματος του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003), περιγράφει τις σχετικές τροποποιήσεις για σκοπούς προσαρµογής των διατάξεων του Περί Φορητότητας Αριθµών Διάταγµα του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003) µε τις εξελίξεις της αγοράς, της τεχνολογίας και της πολιτικής σε θέµατα τηλεπικοινωνιών.

Το περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003) (407.6 Kb)

Στο περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003), περιγράφονται οι γενικές υποχρεώσεις ως προς την Φορητότητα, οι διαδικασία παροχής Φορητότητας, οι συμφωνίες Φορητότητας και η Εποπτεία, Συμμόρφωση και Διαβουλεύσεις καθώς και οι Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις της Φορητότητας Αριθμών.

Οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003) (1097.9 Kb)

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο - «Οδηγία 1999/5/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών», (EE L 91 της 7.4.1999, σ. 10),ο Επίτροπος έκδωσε τους περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003)

Το περί Καθορισμού Οργανισμών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα (136.9 Kb)

Στο περί Καθορισμού Οργανισμών με Σημαντική ισχύ στην Αγορά (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003, Δ.Ε.1/2003, 24/04/2003, καθορίζονται από τον Επίτροπο οι οργανισμοί με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά δυνάμει του Νόμου 19(I)/02. Ως εκ τούτου καθορίζεται η ΑΤΗΚ ως οργανισμός έχων ΣΙΑ στην αγορά φωνητικής τηλεφωνίας, στην αγορά σταθερών δημόσιων δικτύων, στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, στην αγορά κινητών δημόσιων δικτύων, στην αγορά διασύνδεσης και στην αγορά μισθωμένων γραμμών.

Εγγραφή στο 1 - Διατάγματα