Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σχετικά Έγγραφα

Το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών Πακέτων για Άτομα με χαμηλό εισόδημα ή Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες Διάταγμα του 2018 (222.6 Kb)

Αντικείμενο του Διατάγματος είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και προϋποθέσεων  σχετικά με την υποχρέωση παροχής εκ μέρους  του παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ειδικών τιμολογιακών πακέτων με διαφορετικούς από τους συνήθεις εμπορικούς όρους σε άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Το περί Καθορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2017, Κ.Δ.Π. 367/2017 (435 Kb)

Το περί Καθορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα καθορίζει το μηχανισμό υπολογισμού του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την αποζημίωση του καθολικού παροχέα με κατάλληλο μηχανισμό χρηματοδότησης

Απόφαση που τροποποιεί την περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών Πακέτων για Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα ή Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες Α.Ε 1/2007 (32 Kb)

Αντικείμενο της παρούσας Απόφασης του Επιτρόπου είναι η τροποποίηση της Απόφασης Επιτρόπου υπ’αρ. 3/2005 περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών Πακέτων για Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα ή Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες (Α.Δ.Π 749/2005) με σκοπό την συμπερίληψη των Ατόμων με νοητική καθυστέρηση στους δικαιούχους του σχετικού τιμολογιακού πακέτου ως άτομα με ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες έτσι ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός τους από τη πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης στο κοινό τηλεφωνικής υπηρεσίας.

Η περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών Πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Απόφαση του 2005 ΑΕ 3/2005 (79.5 Kb)

Αντικείμενο της παρούσας Απόφασης είναι ο καθορισμός κατευθυντήριων αρχών σχετικά με την υποχρέωση παροχής εκ μέρους της ΑΤΗΚ, ως οργανισμός που έχει καθοριστεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας, ειδικών τιμολογιακών πακέτων με διαφορετικούς από τους συνήθεις εμπορικούς όρους σε άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Το περί Καθορισμού των Ειδικών Διευκολύνσεων και Υπηρεσιών Διάταγμα του Υπόχρεου Παροχής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας 2005 (126.5 Kb)

Το σχετικό Διάταγμα βασίζεται στο άρθρο 115 (2) του Νόμου 112(Ι)/2004 και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σε σχέση με τις ακόλουθες ειδικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες όπως παροχή αναλυτικούς λογαριασμών, μη εξόφληση λογαριασμών, Δωρεάν επιλεκτική Φραγή Κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις, σταδιακή αποπληρωμής των τελών σύνδεσης και συστήματα προπληρωμής.

Tο περί Χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Διάταγμα του 2005. (102.5 Kb)

Το σχετικό διάταγμα εμπεριέχει ρυθμίσεις που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου δια σκοπούς χρηματοδότησης του παροχέα της Καθολικής Υπηρεσίας, συνεισφορές στο εν λόγω Ταμείο, περιεχόμενο και κριτήρια Χρηματοδότησης κ.α

Tο περί Καθορισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Διάταγμα του 2005. (108 Kb)

Το σχετικό Διάταγμα εμπεριέχει ρυθμίσεις που αφορούν τον υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα, την μεθοδολογία επιμερισμού και καταμερισμού του κόστους και εσόδων της Καθολικής Υπηρεσίας, σε ποιες υπηρεσίες αναφέρεται το καθαρό κόστος της παροχής της καθολικής, το περιεχόμενο του καθαρού κόστους κ.α.

H περί Καθορισµού του πεδίου της Τηλεπικοινωνιακής Καθολικής Υπηρεσίας Απόφαση του 2005. (45.1 Kb)

Η σχετική Απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας όπως αυτό προνοείται στο άρθρα 108 παρ. 2 και 110-113 το οποίο διαχωρίζεται Ομάδες Υπηρεσιών. Η υποχρέωση παροχής των σχετικών υπηρεσιών αφορά την ΑΤΗΚ η οποία έχει καθοριστεί Ως ο παροχέας καθολικής Υπηρεσίας βάσει της Απόφασης περί καθορισμού της ως παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

H περί Καθορισµού Κριτηρίων Επιλογής παροχέων της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Απόφαση του 2005. (288.5 Kb)

Η σχετική Απόφαση καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων ο Επίτροπος επιλέγει τον/τους εκάστοτε παροχέα/είς Καθολικής Υπηρεσίας με βάση τις Ομάδες Υπηρεσιών ως ορίζονται στην Απόφαση Καθορισμού του πεδίου της Τηλεπικοινωνιακής Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψιν ότι το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο (Βλ. Οδηγία 22/2002) και το άρθρο 109 του Νόμου επιτρέπει στον Επίτροπο να ορίζει διαφορετικά πρόσωπα ή πρόσωπο ως Παροχείς καθολικής Υπηρεσίας ανά Ομάδα Υπηρεσιών.

Εγγραφή στο 2 - Νομοθεσία