Νομοθεσία

Νομοθεσία

Σχετικά Έγγραφα

Η περί τροποποίησης της Απόφασης περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης (Κ.Δ.Π. 10/2015), Απόφαση του 2019 (192 Kb)

Η παρούσα Απόφαση τροποποιεί τους όρους γενικών εξουσιοδοτήσεων και επιβάλλει στους παροχείς την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την αποστολή μηνυμάτων, ατελώς, στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112.

Το περί Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι, του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π.849/2004), Διάταγμα Κ.Δ.Π.448/2006 (54.5 Kb)

Με το παρόν τροποποιητικό Διάταγμα αντικαταστάθηκε ο πίνακας του Παραρτήματος Ι με σκοπό τη μείωση του ποσοστού επί του συνόλου των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων βάσει του οποίου οι αδειοδοτημένοι οργανισμοί καλούνται να υπολογίσουν το οφειλόμενο ετήσιο διοικητικό τέλος.

Εγγραφή στο 3 - Νομοθεσία