Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων

Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση Επιτρόπου υπ’αρ. 14/2006 αναφορικά με επιβολή διοικητικού προστίμου στην Areeba Ltd για παράβαση της παραγράφου 11 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης περί Καθορισμού του Πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας ΚΔΠ138/2005 (72.5 Kb)

Η εν λόγω Απόφαση αφορά την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους ΛΚ5,000 στην Areeba Ltd για παράβαση, εκ μέρους της, σχετικά με την υποχρέωσή της ως Οργανισμός που εκχωρεί συνδρομητικούς αριθμούς, να κοινοποιεί στον Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας, κάθε νέα εκχώρηση ή τροποποίηση υφιστάμενης, δηλαδή ήδη καταχωρημένης εγγραφής στη Βάση Δεδομένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου που τηρεί η ΑΤΗΚ, σχετικά με τα στοιχεία των συνδρομητών τους, οι οποίοι δεν έχουν αρνηθεί να συμπεριληφθούν στη Βάση, άμεσα κατά το χρόνο ενεργοποίσης αυτής, δυνάμει της παραγράφου 11 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης περί Καθορισμού του Πεδίου Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΔΠ 138/2005).

Απόφαση Επιτρόπου υπ’αρ. 1/2006 αναφορικά με επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΑΤΗΚ για παράβαση της παραγράφου 14 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης περί Καθορισμού του Πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας ( Κ.Δ.Π 138/2005) (119 Kb)

Η εν λόγω Απόφαση αφορά την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους Λ.Κ 50,000 στην ΑΤΗΚ για παράβαση, εκ μέρους της, σχετικά με τις υποχρεώσεις της, ως Παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας, να ανταποκρίνεται σε κάθε εύλογο αίτημα Δικαιούχου Φορέα για παροχή σε αυτόν, εκ μέρους της των απαραίτητων πληροφοριών, ούτως ώστε αυτός να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του τηλεφωνικού καταλόγου που τηρεί και κρατά ενήμερο ο Παροχέας Καθολικής Υπηρεσίας, προκειμένου να παρέχει και αυτός ανάλογες υπηρεσίες, δυνάμει της παραγράφου 14 του Παραρτήματος ΙΙ της Απόφασης περί Καθορισμού του Πεδίου της Καθολικής Υπηρεσίας (Κ.Δ.Π 138/2005)

Εγγραφή στο 4 - Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων