Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές

1. Στις 30 Απριλίου 2004 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος Του 2004, Ν112(Ι)/2004, ο οποίος εναρμόνισε το εσωτερικό δίκαιο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

2. Η νέα νομοθεσία εισάγει νέο καθεστώς Αδειοδότησης, το οποίο έχει σαν σκοπό να ικανοποιήσει την ανάγκη για πιο εναρμονισμένη  και λιγότερο επαχθή κανονιστική ρύθμιση της πρόσβασης στην αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την κοινότητα, καλύπτοντας όλες τις υπηρεσίες, με ισότιμο τρόπο, ανεξάρτητα από τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.

3. Η πιο σημαντική αλλαγή για τα δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι η κατάργηση των ειδικών αδειών και η εξασφάλιση οποιασδήποτε μορφής άδειας (ειδική άδεια και γενική εξουσιοδότηση) πριν την έναρξη παροχής υπηρεσιών.

4. Το νέο καθεστώς αδειοδότησης προβλέπει ότι πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιούν στο ΓΕΡΗΕΤ τη σχετική τους πρόθεση και εφόσον καταβάλουν τα ανάλογα διοικητικά τέλη αδειών, δικαιούνται να προχωρήσουν στην έναρξη παροχής των δραστηριοτήτων τους.

5. Το ΓΕΡΗΕΤ έχει προχωρήσει στην έκδοση του περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος, ΚΔΠ 851/2004 και του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος του 2004, ΚΔΠ 849/2004.

Πρόσωπα ή/και εταιρείες που επιθυμούν να παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να κοινοποιήσουν τη σχετική τους πρόθεση στον Επίτροπο συμπληρώνοντας τη Δήλωση Εγγραφής για άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης. Στο μέρος της Δήλωσης Εγγραφής όπου απαιτείται η σύντομη περιγραφή δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως συμβουλεύονται τον Τυποποιημένο Πίνακα Κατηγοριοποίησης Δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών δίνοντας λεπτομερή επεξήγηση του είδους των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εμπίπτουν στις κατηγορίες του πίνακα.

Σχετικά Έγγραφα

Εγγραφή στο 4 - Κατευθυντήριες Γραμμές