Αγορά 3

Αγορά 3

Δηµοσίως διαθέσιµες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

Εγγραφή στο 3 - Αγορά 3