Εισαγωγείς & Μεταπωλητές Τερματικού Εξοπλισμού

Εισαγωγείς & Μεταπωλητές Τερματικού Εξοπλισμού

Σχετικά Έγγραφα

Η περί του Οδηγού Δημοσίευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους Παροχείς Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφαση Επιτρόπου (Κ.Δ.Π. 626/2004) (220.3 Kb)

Απόφαση του Επιτρόπου που ανακοινώνει τον Οδηγό Δημοσίευσης των τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τις οποίες αυτοί, οφείλουν να δημοσιεύσουν πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό.

Η περί Ανακοίνωσης του Οδηγού Δημοσίευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους Παροχείς Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφαση Επιτρόπου (Κ.Δ.Π. 626/2004) (220.3 Kb)

Απόφαση του Επιτρόπου που ανακοινώνει τον Οδηγό Δημοσίευσης των τεχνικών Προδιαγραφών Διεπαφών που προσφέρονται από τους παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις οποίες αυτοί, οφείλουν να δημοσιεύσουν πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό.

Η περί Ανακοίνωσης της Υιοθέτησης των Αποφάσεων της CEPT/ECC που αναφέρεται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό Απόφαση (Κ.Δ.Π. 595/2004) (99.5 Kb)

Ο Επίτροπος, σύμφωνα με το άρθρο 77 (1) και στα πλαίσια του άρθρου 20(γ) του Νόμου 112 (I)/2004, ανακοινώνει ότι υιοθετεί τις Αποφάσεις της CEPT/ECC που αναφέρονται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό.

Η περί της Υιοθέτησης των Αποφάσεων της CEPT/ECC που αναφέρεται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό Απόφαση (Κ.Δ.Π. 595/2004) (99.5 Kb)

Ο Επίτροπος, σύμφωνα με το άρθρο 77 (1) και στα πλαίσια του άρθρου 20(γ) του Νόμου 112 (I)/2004, ανακοινώνει ότι υιοθετεί τις Αποφάσεις της CEPT/ECC που αναφέρονται σε Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό.

Οι περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003) (1097.9 Kb)

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο - «Οδηγία 1999/5/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών», (EE L 91 της 7.4.1999, σ. 10),ο Επίτροπος έκδωσε τους περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003)

Οδηγός Σήμανσης Πιστότητας (36.5 Kb)

Το παρόν έγγραφο επεξηγεί τις αρχές που διέπουν τη τοποθέτηση της σήμανση CE, τα προϊόντα στα οποία πρέπει να εμφανίζεται η σήμανση αυτή καθώς επίσης και δείγμα του σήματος CE.

Εγγραφή στο 1 - Εισαγωγείς & Μεταπωλητές Τερματικού Εξοπλισμού