Αποφάσεις

Αποφάσεις

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση Επιτρόπου 30/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 16 (208 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) Απόληξης (Τερματισμού) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεµονωµένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση Επιτρόπου 29/2006 για την ανάλυση αγοράς και τον ορισμό οργανισμού με ΣΙΑ στην Αγορά 16 (221.5 Kb)

Η παρούσα Απόφαση αναφέρεται στον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, στον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) Απόληξης (Τερματισμού) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεµονωµένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, και στην επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ.

Απόφαση Επιτρόπου υπ' αρ. 22/2009 (72.5 Kb)

αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση Αγοράς, τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (ΣΙΑ) και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ στη σχετική Αγορά Απόληξης (Τερματισμού) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (Αγορά 7).

Απόφαση Επιτρόπου υπ' αρ. 23/2009 (75 Kb)

αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση Αγοράς, τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στη σχετική Αγορά (ΣΙΑ) και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ στη σχετική Αγορά Απόληξης (Τερματισμού) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών (Αγορά 7)

Εγγραφή στο 2 - Αποφάσεις