Φορητότητα

Φορητότητα

Η Φορητότητα Αριθμών επιτρέπει στον συνδρομητή που αλλάζει τηλεπικοινωνιακό παροχέα, εφόσον το επιθυμεί, να διατηρεί τον αριθμό τηλεφώνου του. Αυτό ισχύει για τους αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας στην ίδια γεωγραφική περιοχή, για αριθμούς κινητής τηλεφωνίας και για μη-γεωγραφικούς αριθμούς  (εκτός κινητής τηλεφωνίας).

Η υποχρέωση εφαρμογής της Φορητότητας Αριθμών απορρέει από τις Οδηγίες 97/33/ΕΚ και 98/61/ΕΚ καθώς και το Νόμο 112(Ι)/2004, άρθρο 75 και τους Κανονισμούς περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) του 2003, Κ.Δ.Π. 329/03.

Η Φορητότητα Αριθμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού δεδομένου ότι οι τηλεπικοινωνιακοί παροχείς προσπαθούν να προσελκύσουν συνδρομητές άλλων δικτύων και επίσης οι συνδρομητές αποδεσμεύονται από την ανάγκη αλλαγής αριθμού όταν αλλάζουν τηλεπικοινωνιακό παροχέα.

Οθεσμός της Φορητότητας Αριθμών εφαρμόστηκε στην Κύπρο στις 12 Ιουλίου 2004.

Σχετικά Έγγραφα

Το περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2017, Κ.Δ.Π. 64/2017 (634.7 Kb)

Το περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2017 ενοποιεί το περί Φορητότητας Αριθμών Διάταγμα, Κ.Δ.Π. 565/2003 και την Απόφαση περί ενδιάμεσης λύσης για την εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας αριθμών, Κ.Δ.Π. 343/2004 και απλοποιεί τη διαδικασία φορητότητας.

Η Περί της Εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του 2004 (Κ.Δ.Π. 343/2004) (982.4 Kb)

Στην Περί της Εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του 2004 (Κ.Δ.Π. 343/2004), περιγράφεται το πλαίσιο εφαρµογής της ενδιάµεσης λύσης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών (Κανόνες και Ευθύνη Δροµολόγησης κλήσεων των αριθµών που έχουν µεταφερθεί, ο Υπολογισμός του Κόστους Δροµολόγησης κλήσεων, η χρήση του Προθέματος Δροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί, οι Διαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών, η υποχρέωση σύναψης Συµφωνιών παροχής επιπέδου υπηρεσιών µεταξύ υπόχρεων οργανισµών και η ημερομηνία Έναρξης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών).

Το περί Τροποποίησης του Περί Φορητότητας Αριθμών Διατάγματος (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2004 (Κ.Δ.Π. 206/2004) (165.9 Kb)

Το περί Τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διατάγματος του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003), περιγράφει τις σχετικές τροποποιήσεις για σκοπούς προσαρµογής των διατάξεων του Περί Φορητότητας Αριθµών Διάταγµα του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003) µε τις εξελίξεις της αγοράς, της τεχνολογίας και της πολιτικής σε θέµατα τηλεπικοινωνιών.

Το περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003) (407.6 Kb)

Στο περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003 (Κ.Δ.Π. 565/2003), περιγράφονται οι γενικές υποχρεώσεις ως προς την Φορητότητα, οι διαδικασία παροχής Φορητότητας, οι συμφωνίες Φορητότητας και η Εποπτεία, Συμμόρφωση και Διαβουλεύσεις καθώς και οι Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις της Φορητότητας Αριθμών.

Εγγραφή στο 3 - Φορητότητα