Εξετάσεις Αγορών

Εξετάσεις Αγορών

Σχετικά Έγγραφα

Tο περί Τροποποίησης της περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφασης 148 του 2005, Διάταγμα του 2007, 28/12/2007. ΔΕ15/07 (46.5 Kb)

Το παρόν Διάταγµα τροποποιεί της περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφασης 148 του 2005 έτσι ώστε να συνάδει με τη νέα Σύσταση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2007.

Το περί Τροποποίησης του Περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος 147 του 2005, Διάταγμα του 2007, 28/12/2007. ΔΕ14/07 (46 Kb)

Το παρόν Διάταγµα τροποποιεί το Περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος 147 του 2005 έτσι ώστε να συνάδει με τη νέα Σύσταση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2007.

Το περί Καθορισμού Οργανισμών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα (136.9 Kb)

Στο περί Καθορισμού Οργανισμών με Σημαντική ισχύ στην Αγορά (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003, Δ.Ε.1/2003, 24/04/2003, καθορίζονται από τον Επίτροπο οι οργανισμοί με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά δυνάμει του Νόμου 19(I)/02. Ως εκ τούτου καθορίζεται η ΑΤΗΚ ως οργανισμός έχων ΣΙΑ στην αγορά φωνητικής τηλεφωνίας, στην αγορά σταθερών δημόσιων δικτύων, στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, στην αγορά κινητών δημόσιων δικτύων, στην αγορά διασύνδεσης και στην αγορά μισθωμένων γραμμών.

Εγγραφή στο 1 - Εξετάσεις Αγορών