Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποβάλλει κάθε χρόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Έκθεση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.  Στην Ετήσια έκθεση του ο Επίτροπος δεν αρκείται μόνο στα πεπραγμένα, αλλά διατυπώνει και γενικές παρατηρήσεις και εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τον τρόπο λειτουργίας του ΓΕΡΗΕΤ.

Σχετικά Έγγραφα

Εγγραφή στο 4 - Εκθέσεις Δραστηριοτήτων