Αγορά 16

Απόληξη φωνητικών κλήσεων (τερματισμός) σε µεµονωµένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών.