Αγορά 2

Πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.