Αγορά 6

Δηµοσίως διαθέσιµες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για µη οικιακούς πελάτες.