Αγορά 9

Απόληξη (τερµατισµός) κλήσεων σε µεµονωµένα δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση.