Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 33/2015

επί του περιεχομένου εισηγητικού εγγράφου αναφορικά με τον επιμερισμό των σχετικών δαπανών που αφορούν τις ζεύξεις που χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση μεταξύ των δικτύων δύο παροχών.