ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής της 18.12.2020 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής της 18.12.2020 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης και ενιαίου μέγιστου τέλους τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης