ΔΗΜΟΣΙA ΑΚΡΟΑΣH Η.Ε. 1/2017

Πρωτεύουσες καρτέλες

Διεξαγωγή Δημόσιας ακρόασης Η.Ε. 1/2017 αναφορικά με την   Τροποποίηση  του Ειδικού Παραρτήματος 2 – Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2017-2) του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 17/7/2017.