Δημόσια Ακρόαση Η.Ε. Αρ. 01/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες


αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2015 (Έκδοση 2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ το οποίο δημοσιεύθηκε στις 08 Ιανουαρίου 2016 (Έκδοση 2016-1).