Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 06/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

1. Το περί Φορητότητας (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2016:


(α) ενοποιεί το περί Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του 2003, Κ.Δ.Π. 565/2003, όπως έχει τροποποιηθεί,  και την περί της εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών Απόφαση του 2004, Κ.Δ.Π. 343/2004, και


(β) διαφοροποιεί τη διαδικασία φορητότητας με σκοπό την απλοποίηση της και την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της μεταφοράς αριθμού.