Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 09/2019

Πρωτεύουσες καρτέλες

Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 09/2019 (122.3 Kb)

H περί της τροποποίησης της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφασης, (Κ.Δ.Π. 10/2015), Απόφαση του 2019