Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 11/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Κεντρικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (Αγορά 3β).

Σχετικά Έγγραφα: 
Απόφαση αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Κεντρικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (Αγορά 3β)
Αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά: Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (ΑΓΟΡΑ 3β)
Commission Decision concerning Case CY/2016/1882: Wholesale local access provided at a fixed location in Cyprus Commission Decision concerning Case CY/2016/1883: Wholesale central access provided at a fixed location for mass-market products in Cyprus Comments pursuant to Article 7(3) of Directive 2002/21/EC
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2016/1882: Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση στην Κύπρο Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2016/1883: Χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης στην Κύπρο Σχόλια κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην απόφαση C(2016) 5009 final της Επιτροπής, της 29/7/2016, αναφορικά με την Υπόθεση CY/2016/1882: Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, στην Κύπρο και Υπόθεση CY/2016/1883: Χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσηςστην Κύπρο Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK: Ουδέν σχόλιον
CY-2016-1882-1883
CY-2016-1882-1883
Commission Decision concerning Cases CY/2016/1882-1883