Δημόσια Διαβούλευση Τ.Υ. 37/2015

Πρωτεύουσες καρτέλες

Προσχέδιο του περί της τροποποίησης του περί Διοικητικών Τελών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010), Διάταγμα του 2015