Η αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, που αφορά

Α. Τη σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση και

Β. Την κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση

σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, κυμάνθηκε ως εξής:

- Το β΄ εξάμηνο του 2020 παρατηρήθηκε μείωση στις συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του2020. 

- Το β΄ εξάμηνο του 2020 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση. Η αύξηση ανήλθε στο +18% στα ποσοστά συνδρομών με ρυθμό ταχύτητας ≥100Mbps, εξαιτίας των αναβαθμίσεων των παροχέων, δηλαδή πλέον τουλάχιστον ένας στους πέντε συνδρομητές έχει ταχύτητα ≥100Mbps. Η αυξητική τάση των υψίρρυθμων συνδρομών (≥100Mbps) αναμένεται να συνεχιστεί και το 2021.

- Το β΄ εξάμηνο του 2020, παρατηρήθηκε αύξηση στον συνολικό αριθμό των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, της τάξης του +15.215 χρηστών, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020. 

- Η αναλογία συνολικού αριθμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% το β΄ εξάμηνο του 2020 φτάνοντας στο 139,6%  Τα στοιχεία για την κινητή ευρυζωνική πρόσβαση καταδεικνύουν τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ των παροχέων.