ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 12/06/2021
E.g., 12/06/2021
Η αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, που αφορά Α. Τη σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση και Β. Την κινητή τηλεφωνία και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση σύμφωνα με...
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής της 18.12.2020 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου...

Σελίδες