ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 04/08/2021
E.g., 04/08/2021
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής της 18.12.2020 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ενιαίου μέγιστου...
Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της CYTA, Ειδικό Παράρτημα 3 – Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση (έκδοση 2020-3) και Ειδικό Παράρτημα 2 -Πρόσβαση...
Αναφορικά με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου  

Σελίδες