Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 07/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο ΕΡΗΕΤ») ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας δημοσίευσης και τροποποίησης Υποδειγμάτων Προσφοράς Υπηρεσιών (ΥΠΥ).