Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
 
Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
 
 Συμπληρώνοντας δεόντως την Δήλωση Εγγραφής για άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης και παραδίδοντας την στο γραφεία του ΓΕΡΗΕΤ.
 
Πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αριθμό ή αριθμούς οποιασδήποτε τάξης ή περιγραφής, υποβάλλει αίτημα στον Επίτροπο υπό τη μορφή Εντύπου Αίτησης Ατομικού Δικαιώματος Χρήσης Αριθμών, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) του 2004.
 
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος θα ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει:
 
(α) την παροχή στην Κύπρο, υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού,
 
(β) τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχόμενων στην Κύπρο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 
(γ) την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών
 
(δ) τη δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 
 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 
 
Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" σημαίνει τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, τον εξοπλισμό μεταγωγής ή δρομολόγησης και τους λοιπούς πόρους που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών.
 
 
Ο Επίτροπος παρεμβαίνει στην αγορά για να επιβάλει ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε πρόσωπο ή πρόσωπα όταν αυτά έχουν καθοριστεί από τον Επίτροπο ως έχουν Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά.  Η ύπαρξη Σημαντικής Ισχύος στην Αγορά προϋποθέτει τη διαπίστωση από τον Επίτροπο ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.  Ο εντοπισμός προσώπου ή προσώπων ως εχουσών Σημαντική Ισχύ σε μια σχετική αγορά οδηγεί στην επιβολή από τον Επίτροπο μιας εύλογης διορθωτικής ρυθμιστικής υποχρέωσης ή ρυθμιστικών υποχρεώσεων, οι οποίες θα αποσκοπούν:
I. στην προώθηση μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς για τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τες σχετικές υπηρεσίες και ευκολίες,
II. στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και στην προώθηση των συμφερόντων των πολιτών.
 
 
"Άδεια" σημαίνει εξουσιοδότηση, υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης ή ατομικό δικαίωμα χρήσης που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε πρόσωπα, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη δημιουργία ή εκμετάλλευση δικτύων για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
"Εξουσιοδότηση" σημαίνει εξουσιοδότηση με βάση το πλαίσιο γενικής εξουσιοδότησης που πιθανόν να περιλαμβάνει και ατομικά δικαιώματα χρήσης.
 
"Γενική Εξουσιοδότηση" σημαίνει το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων και ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτή και με την επιφύλαξη ειδικών υποχρεώσεων ανά τομέα που είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 
 
Όλα τα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου με την καταχώρηση γραπτής επιστολής η οποία πρέπει να εμπεριέχει με σαφήνεια γεγονότα της υπόθεσης, τα στοιχεία του προσώπου εναντίον του οποίου ζητείται η εξέτασης του παραπόνου και στοιχεία τα οποία δυνατόν να αποτελούν τεκμήρια υποστήριξης των γεγονότων της υπόθεσης καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου) του παραπονούμενου.
Όλα τα παράπονα απευθύνονται στον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ηλιουπόλεως12, 1101, Λευκωσία, Κύπρος - τηλ. 22693000 και Φαξ 22693070.
 
 
Σχέδιο Αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΑΚΔ) σημαίνει το σχέδιο που ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει, δημοσιεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο του Επιτρόπου και το οποίο καθορίζει τη σειρά των αριθμών που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη δρομολόγηση επικοινωνιών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, τερματικά πρόσωπα ή λειτουργίες σε δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς επίσης και τους όρους, προϋποθέσεις και τέλη εκχώρησης, κράτησης και χρήσης των σειρών αριθμών.
 
Η χρήση των αριθμοδοτικών πόρων καθορίζεται στο περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα, ΚΔΠ 850/2004, το οποίο αντικατάστησε τους αντίστοιχους Κανονισμούς,  όπου περιλαμβάνονται οι  όροι και προϋποθέσεις πρωτογενούς εκχωρήσεως και χρήσης κατηγοριών αριθμών (κατηγορία αριθμών, ψηφιακή δομή, περιγραφή, Δικαιούχοι πρωτογενείς εκδοχείς, τέλη, προϋποθέσεις και όροι χρήσης και ειδικές προϋποθέσεις) ως και το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
 
Η Φορητότητα Αριθμών επιτρέπει στον συνδρομητή που αλλάζει τηλεπικοινωνιακό παροχέα, εφόσον το επιθυμεί, να διατηρεί τον αριθμό τηλεφώνου του. Αυτό ισχύει για τους αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας στην ίδια γεωγραφική περιοχή, για αριθμούς κινητής τηλεφωνίας και για μη-γεωγραφικούς αριθμούς.
 
 
Διασύνδεση είναι η φυσική και λογική σύνδεση δύο δικτύων διαφορετικών παροχέων η οποία επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ των δικτύων αυτών και ως αποτέλεσμα την παροχή προς τους τελικούς χρήστες πρόσβασης σε υπηρεσίες καθώς και δυνατότητα διατερματικής σύνδεσης.
 
Υποχρέωση παροχής και δικαίωμα διασύνδεσης έχουν όλοι οι αδειοδοτημένοι παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 
 
Καθολική Υπηρεσία σημαίνει ένα στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών, είτε υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ταχυδρομικών υπηρεσιών, συγκεκριμένης ποιότητας, διαθέσιμο για κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών στην Κύπρο, σε προσιτή τιμή.  Το  βασικό περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας περιλαμβάνει:
1. σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό σε σταθερή θέση, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα είναι εύλογο.
2. υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή.
3. κοινόχρηστα τηλέφωνα.
4. βοηθητικές υπηρεσίες παροχέα.
δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, με τη χρήση του αριθμού "112" ή με άλλους αριθμούς για έκτακτες ανάγκες,
 
 
Καθολικός Παροχέας στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει καθοριστεί η ΑΤΗΚ.
 
 
Με στόχο την διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών για το επίπεδο προσφοράς υπηρεσίας των δημοσίως παρεχομένων υπηρεσιών, οι παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν υποχρέωση να συλλέγουν, να διατηρούν και να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών τους και την απόδοση τους ως προς τις προδιαγραφές ποιότητας που ορίζονται Το περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 και να διαθέτουν, κατόπιν αιτήματος, τις πληροφορίες αυτές στο κοινό σε όλα τα σημεία πώλησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι πιο πάνω πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης μέσα σε επτά (7) ημέρες από την δημοσίευσή τους στον Επίτροπο οποίος επιτηρεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωσή των παροχέων με τις εν λόγω προδιαγραφές ποιότητας και διατάσσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν.112(Ι)2004, πρόσωπο που δημιουργεί, ιδρύει ή/και παρέχει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία άνευ γενικής εξουσιοδότησης είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
 
 
Με τη δημοσίευση και τη θέση σε ισχύ του  "περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, [Ν. 112(Ι)/2004] καταργήθηκε ο "περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος", Ν.19(Ι)/2002.
Ωστόσο με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 112(Ι)/2004:
1. Διατηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τον καταργηθέντα Ν.19(Ι)/2002 όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τα τιμολόγια λιανικής για την παροχή πρόσβασης και τη χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, την επιλογή ή προεπιλογή φορέα και τις μισθωμένες γραμμές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάλυσης αγοράς σύμφωνα με το Μέρος 9 του Νόμου και ο Επίτροπος προσδιορίσει, τροποποιήσει ή άρει τις υποχρεώσεις αυτές.
2. Επίσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης αγοράς, οι Οργανισμοί οι οποίοι έχουν ορισθεί από τον Επίτροπο ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά εξακολουθούν να θεωρούνται ως "κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης".
3. Ο Επίτροπος οφείλει να μετατρέψει τις άδειες ή αδειοδοτήσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου σε αδειοδοτήσεις ή δικαιώματα χρήσης.
4. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άδεια, Κανονισμός, Διάταγμα, Απόφαση, Διορισμό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Ν.19(Ι)/2002, συνεχίζει να ισχύει μέχρι την αντικατάσταση ή λήξη του και τεκμαίρεται ότι το περιεχόμενο τους είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 112(Ι)/2004, εκτός αν υπάρχουν ρητές πρόνοιες στο Ν.112(Ι)/2004 περί του αντιθέτου.
 
 
Όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ορισθεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά από τον Επίτροπο, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης.
 
Το Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης αποτελεί πρότυπο κείμενο που δίνει το ελάχιστο περιεχόμενο όρων (νομικών, τεχνικών και οικονομικών) βάσει των οποίων οι οργανισμοί με Σημαντική ισχύ στην Αγορά προσφέρουν υπηρεσίες Διασύνδεσης.
 
Συμφωνία Διασύνδεσης οναμάζεται οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην αγορά  και άλλου δεόντως αδειοδοτημένου Παροχέα η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα παρέχονται οι ζητούμενες υπηρεσίες διασύνδεσης.
 
Βάση τέτοιων συμφωνιών διασύνδεσης χωρίς όμως να περιορίζει το περιεχόμενο, θα πρέπει να αποτελεί το εγκριμένο από τον Επίτροπο Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης.
 
 
Τοπικός βρόχος είναι το φυσικό στρεπτό χάλκινο ζεύγος καλωδίων που χρησιμοποιείται για την σύνδεση του τερματικού εξοπλισμού του καταναλωτή (π.χ της τηλεφωνικής συσκευής) που βρίσκεται στα υποστατικά του, με το δίκτυο του παροχέα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τον οποίο έχει υπογράψει συμφωνία για παροχή υπηρεσιών.
 
 
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο είναι η παροχή του τοπικού βρόχου από την ΑΤΗΚ σε αδειοδοτημένους παροχείς, ούτως ώστε αυτοί με την σειρά τους να μπορούν να προσφέρουν στενοζωνικές (τηλεφωνία) ή ευρυζωνικές (xDSL) υπηρεσίες στους καταναλωτές. 
 
 
Η Προσφορά Αναφοράς αποτελεί πρότυπο κείμενο που δίνει το ελάχιστο περιεχόμενο όρων (νομικών, τεχνικών και οικονομικών) βάσει των οποίων οι οργανισμοί με Σημαντική ισχύ στην Αγορά προσφέρουν υπηρεσίες Διασύνδεσης.
 
Όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ορισθεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά από τον Επίτροπο, έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης.
 
Συμφωνία Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον τοπικό βρόχο οναμάζεται οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ του οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην αγορά  και άλλου δεόντως αδειοδοτημένου Παροχέα η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα παρέχονται οι ζητούμενες υπηρεσίες αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου.
 
Βάση τέτοιων συμφωνιών, χωρίς όμως να περιορίζει το περιεχόμενο, θα πρέπει να αποτελεί η εγκριμένη από τον Επίτροπο Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.
 
 
Η παροχή του τοπικού βρόχου σε άλλους παροχείς πέραν της ΑΤΗΚ θα βοηθήσει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην παροχή νέων υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής πρόσβασης στους καταναλωτές. Άμεσο αποτέλεσμα αυτής της ελευθεροποίησης του τοπικού βρόχου είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και πρόσβασης σε υπηρεσίες πολυμέσων και ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές σχετικά με τις υπηρεσίες που θα λαμβάνουν, την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών καθώς και τις τιμές που θα πληρώνουν.
 
 
Τα προϊόντα που προσφέρονται αυτή την στιγμή από την ΑΤΗΚ είναι:
 
1. Πλήρης Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
2. Μεριζόμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο
3. Πλήρης Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Υποβρόχο
4. Μεριζόμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Απόβροχο
 
Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή των πιο πάνω προϊόντων μπορείτε να συμβουλευθείτε την δημοσιευμένη Προσφορά Αναφοράς της ΑΤΗΚ στον ακόλουθο σύνδεσμο "ιστοσελίδα Προσφορά Αναφοράς ΑΤΗΚ 2004".
 
 
Πως μπορώ να αιτηθώ διασύνδεση με τα δίκτυα της ΑΤΗΚ;
Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης διασύνδεσης το οποίο περιέχεται στο ΥΠΔ της ΑΤΗΚ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Υπόδειγμα προσφοράς Διασύνδεσης. 
 
 
Μπορείτε να συμβουλευθείτε το ΥΠΔ ΑΤΗΚ το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα "Υπόδειγμα προσφοράς Διασύνδεσης". 
Αρχή λίστας
 
Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιέχεται στο στην δημοσιευμένη Προσφορά Αναφοράς της ΑΤΗΚ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: "σύνδεσμος με την ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ "Προσφορά Αναφοράς ΑΤΗΚ 2004". 
 
 
Μπορείτε να συμβουλευθείτε το ΥΠΔ ΑΤΗΚ το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα "σύνδεσμος με την ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ "Υπόδειγμα προσφοράς Διασύνδεσης". 
 
 
Ο Επίτροπος έχει εξουσία να απορρίπτει το παράπονο, εάν κατά την κρίση του πρόδηλα δεν ευσταθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Επίτροπος διαβιβάζει αντίγραφο του παραπόνου στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Τέτοιο παράπονο δύναται να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τον Επίτροπο, εάν ο τελευταίος δεν ικανοποιηθεί από την ανταπόκριση του εν λόγω προσώπου ή εάν ο παραπονούμενος του επιδώσει γραπτή ειδοποίηση ότι το παράπονο δεν έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά.
Ο Επίτροπος προβαίνει σε επίλυση της διαφοράς ή χειρισμού σχετικής καταγγελίας σε χρόνο που δεν ξεπερνά τους 4 μήνες από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε για την εν λόγω καταγγελία ή διαφορά.
 
 
Ναι, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα ένδειξης ταυτότητας της καλούσας γραμμής καθώς επίσης και τη δυνατότητα να εμποδίζει αυτή τη λειτουργία δηλαδή δύναται να προβαίνει σε απόκρυψη αριθμού με απλά μέσα και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το σχετικό παροχέα.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η αποστολή δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι κατάφωρα προσβλητικό ή/και άσεμνου ή αισχρού ή απειλητικού χαρακτήρα, και/ή η δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, με σκοπό την πρόκληση ενόχλησης, παρενόχλησης ή/και άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, μήνυμα , αποτελεί ποινικό αδίκημα του οποίου επιλαμβάνεται η Αστυνομία Κύπρου σε συνεννόηση με τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 
 
Αποτελεί τη στοιχειώδη δέσμη υπηρεσιών που διατίθεται σε όλους τους τελικούς χρήστες στην επικράτεια της Κύπρου σε καθορισμένο ποιοτικό επίπεδο ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης και, υπό το πρίσμα των ειδικών εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή. Οι υπηρεσίες καθολικής αφορούν
" τη σύνδεση σε σταθερή θέση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιμες στο κοινό σε σταθερή θέση, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα είναι εύλογο. 
" τις υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και καταλόγους σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
" τα κοινόχρηστα τηλέφωνα
" τις βοηθητικές υπηρεσίες παροχέα και
" τη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, με τη χρήση του αριθμού "112" ή με άλλους αριθμούς για έκτακτες ανάγκες.
 
Επίσης, έχω δικαίωμα να ζητώ, μεταξύ άλλων,
" την παροχή Αναλυτικών λογαριασμών
" την παροχή Δωρεάν επιλεκτική φραγή κλήσεων για εξερχόμενες κλήσεις
" την εφαρμογή των σχετικών συστήματα προπληρωμής,
" τη δυνατότητα σταδιακή αποπληρωμή των τελών σύνδεσης,
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν υποχρεώσεις της ΑΤΗΚ η οποία έχει οριστεί, από τον Επίτροπο, ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας στην κυπριακή Δημοκρατία.
 
 
 Η σύμβαση πρέπει να ορίζει, μεταξύ άλλων
 
τα στοιχεία και τη διεύθυνση του φορέα παροχής
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το παρεχόμενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και το χρόνο της αρχικής σύνδεσης
τους τύπους παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης
τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων και τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των τιμολογίων και των τελών συντήρησης που ισχύουν
 τη διάρκεια της σύμβασης, και τους όρους για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών και της σύμβασης
κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας και
τον τρόπο κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των διαφορών.