Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

 
 
Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
 
Αντικείμενο αλληλογραφίας είναι η επικοινωνία σε γραπτή μορφή πάνω σε οποιοδήποτε φυσικό μέσο που διαβιβάζεται και παραδίδεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα πάνω στο ίδιο το αντικείμενο ή στο περιτύλιγμα του. Βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες και περιοδικά δεν θεωρούνται ως αντικείμενα αλληλογραφίας.
 
 
Ασφαλισμένο αντικείμενο είναι η υπηρεσία που ασφαλίζει ταχυδρομικά αντικείμενα μέχρι της αξίας που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ζημιάς.
 
 
Γενική εξουσιοδότηση είναι η εξουσιοδότηση, η οποία είναι υποκείμενη σε εγγραφή, που παρέχεται, είτε δυνάμει Νόμου από τον Επίτροπο είτε δια Νόμου, και αφορά πρόσωπα, τα οποία δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που εκπηγάζουν από αυτή, άνευ εξασφάλισης συγκεκριμένης προς τούτο απόφασης του Επιτρόπου  για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή / και ίδρυση και λειτουργία ταχυδρομικού δικτύου εκτός των ορίων της καθολικής Ταχυδρομικής υπηρεσίας.
 
Δημόσιος παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι το πρόσωπο, περιλαμβανομένου του Κυπριακού Ταχυδρομείου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες στο κοινό γενικά.
 
Το δημόσιο δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας, με στόχο ιδίως: (ι) τη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την επικράτεια, (ιι) τη μεταφορά και διεκπεραίωση των εν λόγω αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης έως το κέντρο διανομής, την παράδοση των αντικειμένων αυτών στον παραλήπτη.
 
Το διαφημιστικό ταχυδρομείο αποτελείται από την αποστολή υλικού που περιέχει μόνο από υλικό διαφήμισης, ή μάρκετινγκ και αποτελείται από ταυτόσημο μήνυμα, με εξαίρεση το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρισης του παραλήπτη, καθώς επίσης και άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν τη φύση του μηνύματος, το οποίο αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, και το οποίο θα αποσταλεί και παραδοθεί στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον αποστολέα επί του περιτυλίγματος αυτού. Ο Επίτροπος καθορίζει με απόφαση του κάθε φορά, τον όρο "σημαντικό αριθμό παραληπτών". Λογαριασμοί, τιμολόγια, χρηματοπιστωτικές καταστάσεις και άλλα μη ταυτόσημα μηνύματα δεν θεωρούνται ως άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού. Μια επικοινωνία που συνδυάζει την άμεση αποστολή ταχυδρομικού υλικού με άλλα αντικείμενα εντός του ίδιου περιτυλίγματος δε θεωρείται ως ταχυδρομικό υλικό. Η άμεση διαφήμιση με αποστολή ταχυδρομικού υλικού περιλαμβάνει τη διασυνοριακή καθώς επίσης και την εγχώρια άμεση διαφήμιση με την αποστολή ταχυδρομικού υλικού.
 
Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία είναι η ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών που ορίζεται πιο κάτω, ως αυτή διαμορφώνεται εκάστοτε κατόπιν οποιασδήποτε σε ισχύ διεύρυνσης ή άλλης διαφοροποίησής της, την οποία δύναται να επιφέρει ο Επίτροπος από καιρού εις καιρό, υπό το φως τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων συνθηκών ή/και του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, με διάταγμα που εκδίδει  δυνάμει του άρθρου 20 (ιθ) του παρόντος Νόμου: (α) μία τουλάχιστον παράδοση κάθε εργάσιμη ημέρα, και όχι για λιγότερες των πέντε ημερών εβδομαδιαίως, ταχυδρομικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων δεμάτων, βάρους μέχρι δύο και είκοσι χιλιογράμμων αντίστοιχα, στην οικία ή στα υποστατικά κάθε προσώπου, ή σε τέτοια ευπροσδιόριστα σημεία, ή άλλως πως, ως ο Επίτροπος εγκρίνει από καιρού εις καιρό, (β) μια τουλάχιστον περισυλλογή κάθε εργάσιμη ημέρα  και όχι για λιγότερες των πέντε  ημερών εβδομαδιαίως από κάθε σημείο πρόσβασης, ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο (α), (γ) παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποτελούμενων από την περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), σε τιμές προσιτές και ομοιόμορφες  παντού στη ?ημοκρατία, (δ) παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συστημένων και ασφαλισμένων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε ομοιόμορφες τιμές παντού στη ?ημοκρατία, (ε) η καθολική υπηρεσία που ορίζεται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει τόσο τις εθνικές όσο και τις διασυνοριακές υπηρεσίες.
 
Συστημένο αντικείμενο είναι η υπηρεσία που παρέχει εγγύηση σταθερού ποσού τέλους έναντι κινδύνου απώλειας, κλοπής ή ζημιάς ταχυδρομικού αντικειμένου και που παρέχει στον αποστολέα, όπου αυτό είναι πρέπον κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, απόδειξη για την παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου ή/και για την παράδοση του στον παραλήπτη.
 
Ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από ένα μέρος σε άλλο, περιλαμβανομένης της παραλαβής, περισυλλογής, διαλογής και διανομής  τέτοιων αντικειμένων.
 
Ταχυδρομικό αντικείμενο είναι το αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη που αποστέλλεται στην τελική του μορφή, υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων για παράδειγμα στον όρο αυτό, πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, και βιβλίων, καταλόγων, εφημερίδων, περιοδικών και ταχυδρομικών δεμάτων, τα οποία περιέχουν εμπορεύματα, με ή χωρίς εμπορική αξία, ως και οποιαδήποτε επιστολή, δέμα ή πακέτο, ή οποιοδήποτε άλλο ανεξαιρέτως αντικείμενο, το οποίο δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς.
 
Υπηρεσία κατεπειγόντων είναι η υπηρεσία που χαρακτηρίζεται εκτός από την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συλλογή, διανομή και παράδοση των αντικειμένων, από την παροχή ορισμένων ή όλων των ακόλουθων συμπληρωματικών διευκολύνσεων: εγγύηση για παράδοση σε ορισμένη ημερομηνία, παραλαβή από το σημείο προέλευσης, παράδοση προσωπικά στον παραλήπτη, δυνατότητα μεταβολής του προορισμού και του παραλήπτη κατά τη διαμετακόμιση, επιβεβαίωση στον αποστολέα της παραλαβής του αντικειμένου αποστολής, έλεγχος και παρακολούθηση των αντικειμένων αποστολής, εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και προσφορά υπηρεσιών ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Οι πελάτες είναι κατ' αρχήν διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για την εν λόγω υπηρεσία, χωρίς να θίγεται πάντως η ανώτατη τιμή του κατ΄ αποκλειστικότητα ανατεθειμένου τομέα, η οποία και πρέπει να τηρείται.