Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως στους παροχείς υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Προσφέρει πρόσβαση στο ‘Παρατηρητήριο Αγοράς’ που συντάσσει περιοδικά το ΓΕΡΗΕΤ, στο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις δύο αγορές, καθώς και τον τομέα της ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας. Εδώ δημοσιεύονται οι δημόσιες διαβουλεύσεις και ακροάσεις που πραγματοποιεί ο ΕΡΗΕΤ, και οι θέσεις του Επιτρόπου αναφορικά με τη (ρυθμιστική) στρατηγική στους τομείς της αρμοδιότητάς του.