Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Ποιότητα Υπηρεσιών

Κατά την άσκηση των δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν112(Ι)/2004 αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στην Κύπρο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Με στόχο τη διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας των παρεχομένων δημοσίως υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο Επίτροπος θέτει και δημοσιεύει με διάταγμα ή απόφαση προδιαγραφές ποιότητας για οποιοδήποτε παροχέα δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανάλογα με την περίπτωση, και επιτηρεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω προδιαγραφές, και διατάσσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.