Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Οδηγίες

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο - "Οδηγία 1999/5/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τον ραδιοεξοπλισµό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών", (EE L 91 της 7.4.1999, σ. 10), αυτή ενσωματώθηκε στην Κυπριακή νομοθεσία με το Μέρος 12 του Νόμου Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Ν.112(Ι) 2004)και τους περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 332/2003).

Η Οδηγία 1999/5/ΕΚ σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση τους, αποτελεί μία από τις νεότερες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Αντικαθιστά προηγούμενες Οδηγίες που αναφέρονταν σε προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας και σκοπεύει στην εφαρμογή ενός κανονισμού λιγότερου αυστηρού όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των σχετικών προϊόντων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που δημιουργούνται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς.

Το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της Οδηγίας σε θέματα Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού (το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας σε θέματα Ραδιοεξοπλισμού).