Ενημέρωση προτιμήσεων για cookies

Δείκτες Ποιότητας

Οι Οργανισμοί, που αναφέρονται στα άρθρα 5,6,7,8 και 9 του περί Καθορισμού της Ποιότητας Παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διατάγματος του 2005 υποχρεούνται να συλλέγουν και να διατηρούν ακριβείς, συγκρίσιμες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών των δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δημοσίων υπηρεσιών τους και ιδιαίτερα την απόδοσή τους ως προς τους δείκτες που ορίζονται στα Παραρτήματα του εν λόγω Διατάγματος.

Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, του ως άνω Διατάγματος Ποιότητας Υπηρεσιών, περιλαμβάνουν αναλυτικά τις παραμέτρους, τους ορισμούς, τις μεθόδους μέτρησης και τους στόχους επιδόσεων των δεικτών ποιότητας παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους οποίους θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι υπόχρεοι Οργανισμοί.